Wijzigingsplan ‘Buitengebied 2014, 12e wijziging Zalkerbos’ vastgesteld

Het college van B&W heeft het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2014, 12e wijziging Zalkerbos’ ongewijzigd vastgesteld.

Wijzigingsplan

In de Natura 2000-gebieden worden maatregelen genomen om de kwetsbare natuur te herstellen en/of te versterken. Deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voor de huidige bestemming van gronden of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld het aanpassen van de waterhuishouding, ontgronding of het beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een ruimtelijk plan.

Natuur en Milieu Overijssel heeft afgelopen jaren samen met de gemeente Kampen, Rijkswaterstaat, en Staatsbosbeheer gewerkt aan een inrichting- en beheerplan voor de uitwaarden bij Zalk. Hierbij is de omgeving betrokken met informatieavonden, excursies en persoonlijke gesprekken waarbij wensen en suggesties zijn opgehaald. In het inrichting- en beheerplan staat beschreven hoe in de komende jaren extra bos en droge graslanden worden ontwikkeld.

Lees het gehele artikel via de link:

Gemeenteblad 2024, 72184 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

 

(Bron: www.overheid.nl)