Verslag en vervolg van de woningbouwavond in Zalk

(Nieuws van gemeente Kampen)
De informatieavond over de woningbouw in Zalk op 6 mei was een geslaagde
bijeenkomst met een mooie opkomst van inwoners uit Zalk. Een avond die de inwoners
uit Zalk de gelegenheid bood om kritische en goede vragen te stellen aan de gemeente
Kampen over de locatie van de woningbouw aan de Brinkweg.
De avond werd geleid door Janneke Scholten. Wethouder Albert Holtland opende de
avond. Daarna werd er een presentatie gehouden over de uitkomsten van het
woningbehoefte onderzoek door Rene Sueters. Elisabeth Ekker, de nieuwe
projectleider, heeft een presentatie gehouden over de afwegingen van het college om te
kiezen voor de locatie aan de Brinkweg. Als laatste heeft Hanneke Toes een toelichting
gegeven over de beeldkwaliteit van deze locatie.
In de vragenronde is het draagvlak voor deze locatie besproken. Het bleek dat het
merendeel van de zaal het zonde vindt als er aan de Brinkweg gebouwd gaat worden
vanwege het zicht op het dorp. Er is wel belangstelling voor woningen voor starters op
de woningmarkt, maar niet op die plek. Er wordt daarom de mogelijkheid gegeven om
als dorp met alternatieve locaties te komen. De gemeente onderzoekt vervolgens of het
een geschikte plek is en kan kiezen voor een faciliterende rol.
De gemeente wil graag dat er gebouwd wordt voor starters uit Zalk of starters die een
relatie met Zalk hebben. Daarom is de oproep gedaan aan belangstellenden om zich
voor een CPO om aan te melden. CPO staat voor collectief particulier
opdrachtgeverschap. Het is een leuke vorm om gezamenlijk aan de slag te gaan om een
eigen woning te ontwikkelen.

Hoe nu verder?
De gemeente is op zoek naar starters die deel willen uitmaken van een CPO. Verder is
het mogelijk om alternatieve locaties voor woningbouw aan te dragen.
Hiervoor zijn twee formulieren beschikbaar. De sluitingsdatum voor het invullen van beide formulieren is 31 mei 2019. De formulieren worden beschikbaar gesteld via de website van Dorpsbelang Zalk.

Formulier, alternatieve bouwlocaties Zalk
Formulier, aanmelden belangstelling CPO

De ingevulde formulieren kunnen worden ingeleverd via email: info@kampen.nl
Na deze datum gaat de gemeente alles inventariseren en op een rij zetten. Op dinsdag 25 juni wil de gemeente een eerste CPO-bijeenkomst organiseren met de mensen die zich
aangemeld hebben. Informatie volgt via de nieuwsbrief en/of de gemeente Kampen. In het najaar gaat de gemeente een vervolg bijeenkomst organiseren.