Mantelzorgwaardering

(Bericht vanuit de gemeente Kampen)

De mantelzorgwaardering is bedoeld voor inwoners van de gemeente Kampen die langere tijd intensieve zorg, hulp of ondersteuning biedt aan iemand in de directe omgeving.

Mantelzorgers kunnen ieder jaar in de periode van 1 oktober tot en met 31 oktober de mantelzorgwaardering aanvragen.

Voor de volwassenen bestaat de mantelzorgwaardering uit een financiële waardering van € 100 en een bloemetje. De kinderen tot 18 jaar ontvangen een Kamper kadobon van € 15.

Rondom de dag van de mantelzorg worden activiteiten door WijZ Welzijn georganiseerd.

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2023 hebben een aantal fracties een motie ingediend waarin ze vragen:

  • Mantelzorgers die eerder een aanvraag hebben gedaan op meer toegankelijker wijze mee te nemen in de volgende jaren;
  • De aanvraagtijd te verruimen.

 

Het college heeft een informatienota naar de raad gestuurd met daarin aangegeven dat de mantelzorgers in het vervolg het hele jaar de mantelzorgwaardering aan kunnen vragen.

De mantelzorgers die in het voorgaande jaar een mantelzorgwaardering hebben ontvangen, ontvangen een brief. Hierin komt te staan dat ze (online) een verkorte aanvraag in kunnen dienen.

Op donderdag 23 maart behandeld de raad deze informatienota. Wanneer de raad akkoord is, kunnen we de mantelzorgers gaan informeren.

Daarnaast zal ook gecommuniceerd worden dat de ‘nieuwe’ mantelzorgers vanaf 1 april de mantelzorgwaardering weer aan kunnen vragen.

 

Om meer mantelzorgers te bereiken willen we uitgebreider communiceren. Er komen berichten in de Brug en op social media (1 x per maand). Daarnaast willen we kaartjes laten drukken, zodat o.a. consulenten van de gemeente Kampen en medewerkers van WijZ Welzijn deze uit kunnen delen als zij in gesprek gaan met inwoners.

Aan de Adviesraad sociaal domein de vraag om ook mee te denken, hoe we de mantelzorgers kunnen wijzen op de mantelzorgwaardering.

 

Verordening

De nieuwe aanvraagtermijn moet aangepast worden in de verordening. Hiervoor volgt in juli een voorstel aan de raad.

 

Een andere aanpassing is dat voorwaarde e wordt toegevoegd.

  1. De mantelzorger heeft minstens 3 maanden, acht uur per week zorg aan een naaste verleend;
  2. De mantelzorger biedt de zorg onbetaald en niet vanuit een vrijwilligersorganisatie;
  3. De zorgvrager is woonachtig in de gemeente Kampen;
  4. De mantelzorger kan 1 aanvraag indienen;
  5. Per adres wordt 1 bloemetje verstuurd.

 

We zien dat er een aantal mantelzorgers in Kampen voor elkaar zorgen, als voorbeeld: de man verzorgt de vrouw en de vrouw verzorgt de man. Als ze beide ook op hetzelfde adres wonen, sturen we 1 bloemetje naar het echtpaar.

 

In de verordening staat nu ook een budgetplafond van € 150.000 genoemd. Door de bezuinigingen is dit budget niet meer zo hoog. In de nieuwe verordening willen we geen budgetplafond meer noemen. Het kan niet zo zijn dat wie het eerst komt, het eerst maalt.