Up-date Natura2000-plannen Zalkerbos

De komende maanden kunnen inwoners van Zalk zich laten informeren over natuurontwikkelingen in het Zalkerbos. Het ecologisch- en bodemkundig onderzoek is afgerond en er is een advies uitgebracht over het beheer en het uitbreiden van het bos en de graslanden. Ook onderzocht Kader Richtlijn Water waar kansen zijn voor natuurvriendelijke oevers. Nu is het zaak om het ontwerp dat in 2021 aan de bewoners is gepresenteerd aan te scherpen en bij te schaven. Dit doen wij graag samen met de bewoners van Zalk.

Informeren en omgevingssessie met direct aanwonenden 
Naar behoefte zullen wij de direct aanwonenden van het Zalkerbos en de Zalkerwaard persoonlijk bijpraten over de ontwikkelingen. Ook ontvangen zij binnenkort een uitnodiging om deel te nemen aan een omgevingssessie. In deze sessie zullen we samen het oorspronkelijke ontwerp verder aanscherpen.

Informatiebijeenkomst voor alle inwoners
In december organiseren we een informatiebijeenkomst voor alle bewoners van Zalk. Tijdens deze bijeenkomst presenteren we het aangepaste ontwerp, lichten we de aanscherpingen toe en geven we meer duidelijkheid over wensen en suggesties rondom de wandelpaden en de parkeerplaats.

Klankbordgroep
Ook zijn we in afstemming met het dorpsbelang Zalk aan het kijken of en hoe we vorm kunnen geven aan een klankbordgroep. Vertegenwoordigers van collectieve belangen, zoals natuur, cultuur en recreatie, hebben zitting in een klankbordgroep. Ze reflecteren en adviseren de Natura2000-werkgroep over het proces en het ontwerp.

Informatie over Natura 2000 IJsseluiterwaarden online
Meer informatie over de Natura2000-opgave en ontwikkelingen langs de IJssel kunt u vanaf nu ook lezen op de website van Natuur en Milieu Overijssel. Ontvangt u de Natura2000-nieuwsbrief nog niet? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar Babette van Rietschote, b.vanrietschote@natuurenmilieuoverijssel.nl.