Natura2000 Zalkerbos

     (beeldmateriaal van provincie Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel)

Wat is de stand van zaken? 

In deze periode worden ecologische en bodemkundig onderzoeken gedaan. Onderzoekers brengen de huidige natuurwaarde goed in kaart en detailleren het ontwerp. Ook adviseren ze ons over een beheer- en onderhoudsplan (wat moet er hoe vaak en wanneer gebeuren?). We verwachten dat dit onderzoek in het voorjaar wordt afgerond. Hierna organiseren we voor jullie opnieuw informatieavonden, waarin we de plannen samen bespreken.

(beeldmateriaal van provincie Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel)

Goed om te weten: wij hebben experts in hardhoutooibos laten aanschuiven. Zij denken met ons mee over hoe we het beste kunnen omgaan met dit bijzondere gebied. Nu en in de toekomst.

 

Van informeren naar input verwerken 

In het voorjaar heb je een informatieavond en/of inloopavond gevolgd. Wij danken iedereen hartelijk voor alle wensen en suggesties! Deze hebben we meegenomen in de onderzoeken die nu plaatsvinden en in de gesprekken met de grondeigenaren: gemeente, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. We kijken of de suggesties een plek kunnen krijgen in het ontwerp. Zo waren er bijvoorbeeld veel vragen en ideeën over de precieze locatie van de parkeerplaats. Dit vormt nu een onderdeel van onze onderzoeksvraag.

(beeldmateriaal van provincie Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel)

Herstelwerkzaamheden 

In 2016 is het Zalkerbos met 3 hectare uitgebreid en zijn nieuwe bomen aangeplant. Helaas is toentertijd een fout gemaakt met de levering van het plantmateriaal; in plaats van de gladde iep is de Siberische iep geplant, een uitheemse soort. Om te voorkomen dat deze soort een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van dit unieke bos moet deze soort worden verwijderd. Op dit moment vindt overleg plaats tussen provincie, gemeente en aannemer hoe dit moet gebeuren. Zodra de aanpak en de start van de werkzaamheden bekend is, informeert de gemeente hierover.

(beeldmateriaal; Wim Eikelboom van rivierverhalen.nl)

Rijke historie, bijzondere natuurwaarde voor de toekomst 

Het Zalkerbos is een uniek gebied met een hoge natuurwaarde en een rijke cultuurhistorische geschiedenis. Het is een van de oudste bossen van Overijssel en er vindt al eeuwenlang hakhoutbeheer plaats. Het hardhoutooibos dat er groeit, is een zeldzaam soort bos dat we graag in Nederland willen behouden, versterken en uitbreiden. Deze boomsoorten zijn kenmerkend voor een dergelijk hardhoutooibos: zwarte populieren, iepen, essen en eiken.

(beeldmateriaal van provincie Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel)

Een dergelijk bos ontstond bij regelmatig overstromende oeverwallen. Om die reden zien we alle kans om op deze twee rivierduinen van de IJssel het Zalkerbos uit te breiden. Wij willen dit groene erfgoed graag behouden en de kwaliteit ervan voor de toekomst borgen.

Nieuw: onderzoek naar mogelijkheid van natuurvriendelijke oevers

Is het mogelijk om een geleidelijke overgang van land naar water te creëren? Zodat waterplanten en -dieren alle kans krijgen voor een nieuwe leefomgeving? Want de IJsseloevers zijn nu vaak van steen en dat is ongunstig voor waterplanten en -dieren. Denk bijvoorbeeld aan vissen zoals de winde en serpeling, planten zoals het rivierfonteinkruid en de gele lis, allerlei vlinders en de oeverzwaluw Daarvoor ziet Rijkswaterstaat kansen langs de oever van het Zalkerbos. Om dit te onderzoeken hebben ze het adviesbureau GROW ingeschakeld. Dit is weliswaar géén opgave voor Natura2000, maar wij hebben de samenwerking gezocht om onze ontwerpen goed op elkaar af te stemmen. Om die reden zullen wij jullie ook informeren over het verdere verloop van dit specifieke project. Natuurlijk staat ook hierbij de waterveiligheid op één.

(beeldmateriaal van provincie Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel)

Meer informatie

Wil je meer informatie?

Mail of bel dan 038-425 09 60, a.zuurbier@natuurenmilieuoverijssel.nl

 

Informatie over Natura2000

De biodiversiteit en natuurwaarden, de basis waarop we leven, gaan al tientallen jaren sterk achteruit. Daarom heeft ieder EU-land in de jaren ’90 allerlei natuurgebieden aangewezen om extra te beschermen en te versterken: de Natura2000-gebieden. Het doel is om de natuurwaarden zo goed mogelijk te herstellen en te behouden voor de toekomst.

Het Zalkerbos is ook één van deze Natura2000-gebieden, samen met enkele andere gebieden van de IJsseluiterwaarden. De rijksoverheid heeft hiervoor opgaves vastgesteld, die samen met andere partijen moet en worden uitgevoerd.