Gebiedsontwikkelingen in Natura 2000-gebied en de procedures

Herstellen en versterken kwetsbare natuur in de uiterwaarden bij Zalk

De uiterwaarden bij Zalk maken deel uit van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Het Zalkerbos in deze uiterwaard, ligt in een bocht van de IJssel, ten noorden van het dorp Zalk. Het is één van de weinige plekken in Nederland waar een oude, buitendijkse bosgroeiplaats bewaard is gebleven. Het Zalkerbos is een hardhoutooibos: dit is een uniek en zeldzaam type bos. Ook groeien er in deze uitwaarden waardevolle graslanden, zoals glanshaverhooilanden en de stroomdalgraslandvegetatie ontwikkelt zich hier goed.

Natuur en Milieu Overijssel heeft afgelopen jaren samen met de gemeente Kampen, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer gewerkt aan een inrichting- en beheerplan voor de uitwaarden bij Zalk. Hierbij is de omgeving betrokken met informatieavonden, excursies en persoonlijke gesprekken, waarbij wensen en suggesties zijn opgehaald. In dit plan staat beschreven hoe extra bos en droge graslanden worden ontwikkeld in de komende jaren. Er worden maatregelen uitgevoerd, zoals het plaggen of afgraven van de bovenste grondlaag. Zo maken we de bodem voedselarmer. Omdat in de bovenste laag vaak veel te veel voedingsstoffen zitten voor deze droge graslanden. Bemesting is voor het realiseren van deze droge graslanden niet meer mogelijk. De beheerders gaan het bos en de graslanden komende jaren beheren, zoals beschreven in het inrichting- en beheerplan. Hiermee wordt de bijzondere natuur behouden en uitgebreid.

 

Bestemmingsplanwijziging

In de Natura 2000-gebieden worden maatregelen genomen om de kwetsbare natuur te herstellen en te versterken. Deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voor de huidige bestemming van gronden of het gebruik ervan. Wijzigt de functie of het gebruik van de grond door bijvoorbeeld het aanpassen van de waterhuishouding, ontgronding of het beperken van bemesting? Dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een ruimtelijk plan. Dit geldt voor de maatregelen die in de uiterwaarden bij Zalk moeten worden uitgevoerd om de Natura 2000-doelente realiseren. Bepaalde percelen mogen namelijk in de toekomst niet meer bemest worden. Daarom wordt met de pachter van deze percelen een afspraak gemaakt over vervangende pachtgrond. Deze bestemmingwijzigingen zijn vastgelegd in het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2014, 12e wijziging Zalkerbos’.

 

Maandag 27 november 2023 is het college van B&W van gemeente Kampen akkoord gegaan met dit wijzigingsplan.

 

Waterwetvergunning, ontgrondingsvergunning en omgevingsvergunning

Bij natuurontwikkeling in de uiterwaarden moet altijd goed gekeken worden of de nieuwe natuur geen nadelig effect heeft op de doorstroming van het rivierwater. Want de waterveiligheid moet geborgd zijn. Het nieuwe inrichting- en beheerplan is hierop gecontroleerd en het nieuwe bos en de nieuwe graslanden hebben geen invloed op de doorstroming.

Voor de ontwikkeling van de nieuwe natuur moet een waterwetvergunning aangevraagd worden. Voor het uitvoeren van de maatregelen afgraven/afplaggen en afvoeren van de bovenste grondlaag is ook een vergunning nodig. Ook is er een omgevingsvergunning nodig omdat er e.e.a. fysiek gaat veranderen in het gebied.
Alle drie de ontwerpvergunningen worden in 2024 ter inzage gelegd.

Het ontwerpwijzigingsplan (bestemmingsplanwijziging) ligt met ingang van 6 december 2023 tot en met 17 januari 2024 ter inzage in het stadhuis van Kampen. Het plan is ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991374. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Graag onder vermelding van het ontwerpwijzigingsplan “Zalkerbos”.

De waterwetvergunning en ontgrondingvergunning zijn nog niet gepubliceerd en liggen nog niet ter inzage. Pas na publicatie kan eenieder een zienswijze indienen. We verwachten dat we deze vergunningen begin 2024 gaan publiceren. Als u een zienswijze wil indienen, houd dan rekening met de termijn waarbinnen u moet reageren.

 

Inloopbijeenkomst op 18 december

Op maandag 18 december organiseerden wij een informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst werd een toelichting gegeven over de ruimtelijke procedure en op het inrichting- en beheerplan Natura 2000 Zalk. Overigens is dit plan ook gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst in december 2022 en daarna is het niet gewijzigd.

 

Meer informatie
Heeft u vragen, mailt of belt u dan naar Anne-Floor Zuurbier: 038-42 50 963, a.zuurbier@natuurenmilieuoverijssel.nl