Informatie van Duurzaam Zalk: Huidige stand van zaken zonnepark “Het Knooppunt”

4 april was de informatieavond over het op te richten zonnepark aan de burgemeester van
Hardenbergweg (tegenover de 4 windmolens van van Werven).
Wij willen u hier graag een kort verslag doen en u informeren waar wij op dit moment mee bezig zijn.

Wat was de aanleiding:

De gemeente Kampen heeft de plicht om op haar grondgebied op een duurzame manier energie op te wekken. Er zijn sinds al langer plannen van Jan van Gelder om kort bij de windmolen aan de N50 een 8ha groot zonnepark te maken. De gemeente wil dat omwonenden 50% eigenaar van dit park worden.

Terugblik informatieavond:

Op deze avond waren, naast diverse leden van onze energiecoöperatie, de opdrachtgever van het zonnepark, de heer Jan van Gelder, de projectontwikkelaar Maarten Klap van ingenieursbureau Ventolines, een vertegenwoordiger van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta, een vertegenwoordiger van de gemeente Kampen, een ecoloog en een deskundige van de provincie Overijssel.
Er waren deze avond naast veel positieve geluiden ook kritische vragen van omwonenden dat zij eerder geïnformeerd waren over dit initiatief. Daarnaast waren er zorgen over het milieu, uitzicht, het onttrekken van landbouwgrond aan de voedselproductie, de manier waarop zeggenschap en financiële deelname mogelijk is en suggesties over andere locaties voor een zonnepark.

Vervolg:

De afgelopen maanden zijn er gesprekken geweest met een aantal omwonende en is Duurzaam Zalk in overleg met de gemeente en projectontwikkelaar om antwoord te krijgen op de gestelde vragen.
We hebben nog wat meer tijd nodig om hier antwoord op te vinden. Met name het helder van lokaal eigenaarschap en hoe wij als omgeving hierin financieel kunnen participeren, is ingewikkeld. We krijgen hierbij ondersteuning van een extern adviseur vanuit de provincie Overijssel. We hopen in september een nieuwe bijeenkomst te organiseren over de stand van zaken. Wij zullen dit via deze nieuwsbrief met u communiceren.

Waarom denken wij dat deelname aan een zonnepark belangrijk kan zijn:

De belangrijkste reden voor Duurzaam Zalk om in dit initiatief te participeren is dat Zalk voor 2030 energieneutraal zal zijn. De tweede reden, en niet geheel onbelangrijk, is om invloed te blijven uitoefenen op de ontwikkelingen van dit zonnepark. Daardoor kan worden voorkomen dat misschien in de toekomst een buitenlandse investeerder dit zonnepark overneemt en bijvoorbeeld de ecologische component schrapt. Met als gevolg de lasten voor Zalk laat en de lusten voor de buitenlandse investeerder.
De Gebiedscoöperatie IJsseldelta heeft inmiddels aangegeven ook te willen participeren in dit zonnepark. De gemeente Kampen heeft als uitgangspunt alleen in te stemmen met de ontwikkeling van dit zonnepark als er sprake is van lokale participatie.

Namens het bestuur van Duurzaam Zalk,
Ray Haze