Enquête resultaten Lelystad Airport en Laagvliegroutes

In de Nieuwsbrief van februari j.l. vroegen wij u uw mening te geven over de komst van Lelystad Airport met de daaraan gekoppelde laagvliegroutes. Uw antwoorden hebben wij geanalyseerd en staan hieronder – samengevat – vermeld.

Samenvatting:
Het aantal respondenten bedraagt 26.
Als we de respondenten afzetten tegen het aantal gezinnen in Zalk dan betreft dit 16,8%. Gekeken naar de leeftijd van de respondenten zijn er 2 in de leeftijdscategories 18 – 30 jaar, 12 in de leeftijdscategorie 30 – 50 jaar en 12 in de leeftijdscategorie 50 – 75 jaar. Het merendeel geeft aan tegen de komst van Lelystad Airport te zijn (= 92%). 2 respondenten geeft voor te zijn (= 8%).

De voornaamste argumenten van de tegenstanders zijn:

 • Toename geluidsoverlast
 • Slecht voor de leefomgeving (milieu, natuur, biodiversiteit, Natura 2000, de Veluwe) en gezondheid zowel fysiek als psychisch (stress), rustverstoring zowel overdag als ’s nachts, mensen zijn hier komen wonen voor de rust en de natuur, concentratieverlies m.n. leerlingen van de basisschool
 • Staat haaks op klimaat – en stikstofdoelstellingen, toename uitstoot schadelijke stoffen (CO2, stikstof, kerosineuitlaatgassen/kerosinelozingen)
 • Economische schade (waardevermindering woningen)
 • Ervaring met wonen in de omgeving van Schiphol
 • Lelystad Airport is helemaal niet nodig. Er zijn voldoende andere vliegvelden in Nederland.

 

De argumenten van de voorstanders zijn:

 • 35 km van Zalk. Mooi dichtbij, voldoende P-gelegenheid, geen lange wachtrijen.
 • Hoe kun je tegen zijn als je zelf ook vliegt?
 • Als Lelystad Airport niet opengaat dan is er sprake van kapitaalvernietiging. Het is ons belastinggeld.
 • Zalk zal niet veel van de extra geluidsoverlast vernemen.

Als het gaat om de vraag of Dorpsbelangen Zalk een rol zou moeten spelen in het uitdragen van de mening van deze enquête, dan zijn alle tegenstanders deze mening toegedaan. Het spreekt vanzelf dat deze vraag niet van toepassing is op de 2 voorstanders.

De voornaamste argumenten om de mening uit te dragen zijn:

 • Maar alleen als de inwoners hier achter staan/draagvlak onder de Zalkers
 • Hoe groter de actiegroep hoe groter de vuist die we kunnen maken/hoe meer tegengas hoe beter/belangrijk dat ons dorp vertegenwoordigd is.
 • Indien we niet aansluiten is hetgeen we als “alleenstaande” doen een druppeltje op een gloeiende plaat
 • Aansluiten bij GLVRBK (Geen Laag Vlieg Routes Boven Kampen) of SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen)

Een groot aantal opmerkingen en ideeën werd aangedragen om ons standpunt gestalte te geven. Te weten:

Samenvatting van de opmerkingen:

 • Heeft zichzelf ook al aangesloten bij een landelijke actiegroep
 • Heeft Standaard protestbrieven en zienswijze ingestuurd
 • Eerst uitzoeken of er binnen Zalk voldoende draagvlak is. Indien ja: verdere plannen ontwikkelen
 • Deze vragenlijst ook apart delen op de Nieuwsbrief ivm dat niet iedereen doorleest tot het einde van het item
 • Niet hypocriet zijn. We vliegen zelf ook. LA investeringen zijn onze belastingcenten
 • Minder vliegen ipv meer/verklein je footprint/alles moet minder (vliegen, economie, landbouw, stikstof etc.)/ Iedereen minder vaak op een vliegvakantie/regering moet per persoon milieupunten geven, bijv max. een x aantal punten. Heb je 2x gevlogen? Punten op.
 • Goed dat er veel weerwoord is naar een niet betrouwbare overheid
 • Politieke partijen moeten hun standpunten betrekken bij informatie van inwoners
 • Kan er aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding tgv waardevermindering van de woning?
 • Benieuwd naar de uitslag van de vragenlijst
 • Waardering voor het boven water krijgen van onwaarheden over LA. Aanhouder wint.

Samenvatting van de ideeën:

 • Praat eens met de ingenieur uit Dalfsen die alles in gang heeft gezet
 • Wil graag helpen waar dan ook
 •  Zalker resumé in een persbericht via de Stentor
 • Decibellen laten horen boven ons dorp
 • Extra aandacht dmv flyeren en spandoeken.

Overig:
Er was 1 respondent die aangaf het niet eens te zijn met de manier van toelichting. Volgens deze respondent wordt de kwestie alleen maar toegelicht vanuit het negatieve aspect en worden er geen positieve aspecten genoemd zoals afstand Zalk – Lelystad, voldoende P-gelegenheid aldaar en geen lange wachtrijen. Ook zegt deze respondent dat de genoemde vlieghoogtes in het artikel in de Nieuwsbrief niet kloppen. Hij/zij baseert deze uitspraak op informatie die te vinden is in A.I.P. Netherlands (Integrated Aeronautical Information Package).

Op basis van bovengenoemde enquête resultaten heeft Dorpsbelangen Zalk besloten zich aan te sluiten bij de actiegroep SATL. Dit houdt o.a. in dat wij maandelijks een bijeenkomst van deze actiegroep bijwonen en dat wij op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.

Aangezien het onze intentie is om de Zalkers steeds meer te betrekken in het uitvoeren van nieuwe initiatieven doen wij hierbij de oproep: wie wil namens Dorpsbelangen Zalk ons vertegenwoordigen in de actiegroep SATL?  U kunt zich opgeven bij het secretariaat van Dorpsbelangen Zalk, emailadres: dorpsbelangzalk@gmail.com.

 

Lucas Frijlink/Dorpsbelangen Zalk.