Vooraankondiging ledenvergadering Dorpsbelangen Zalk 13 maart 2018

Op  dinsdag 13 maart 2018, 20 uur is de ledenvergadering van dorpsbelangen Zalk, in MFD “An de Steege”, Broeksteeg 42 te Zalk.
De voorlopige agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen 3 oktober 2017
 4. Mededelingen
 5. Vertrek wijkagent en aankondigen van de opvolger
 6. Bestuursverkiezing
 7. Financiën 2017 en begroting 2018
 8. Glasvezel in Zalk
 9. Ontwikkelingen woningbouw
 10. Rondvraag
 11. Sluiting